Proces

Intergraal samenwerken
Een succesvol project begint bij een duidelijk planproces en een helder en plezierig samenwerkingsverband met alle betrokkenen. Als architect zijn we het best in ons element als we daarin een enthousiasmerende en bindende rol kunnen vervullen. Na de eerste gesprekken met de opdrachtgever volgt een analyse van het programma van eisen, het budget, de locatie en de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Ook de ambities ten aanzien van duurzaamheid en energiezuinigheid worden geïnventariseerd . Vroegtijdig worden gesprekken gevoerd met belanghebbenden, betrokken adviseurs en stedenbouwkundigen en plantoetsers van de gemeente. Het doel is te komen tot een integraal ontwerpproces, waarbij alle disciplines zijn betrokken, en waarbij een zo breed mogelijk draagvlak wordt gegenereerd. De architect blijft gedurende het hele ontwerp- en bouwproces aanspreekpunt en vervult bij bijvoorkeur de spilfunctie in het hele proces.

Heldere werkwijze
Op basis van de eerste studieresultaten wordt een concept ontwikkeld, dat in het verdere planproces de leidraad vormt. De meegegeven randvoorwaarden en de specifieke eigenschappen van een locatie zijn daarbij sterk bepalend. Middels schetsmaquettes, 3D-modellen, tekeningen en referentiebeelden worden varianten onderzocht en inzichtelijk gemaakt voor de opdrachtgever. Vervolgens wordt het plan uitgewerkt, tot heldere stukken ten behoeve van de vergunningsaanvraag , prijs- en contractvorming en uitvoering. De planning en het budget worden daarbij steeds bewaakt. In de werktekeningen- en de uitvoeringsfase wordt het afwerkingsniveau en het kleurgebruik tot in het detail afgestemd en bepaald. Bovendien zien we er op toe dat de beoogde en vastgelegde kwaliteit ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Wij streven daarom naar een concrete betrokkenheid bij alle fasen van het proces.